< previous next >

verz|o'r adj (Ichth) of or pertaining to fish gills

verr nm [Bot] alder (Alnus)
verr i bardh [Bot] speckled/gray/hoary alder Alnus incana
verr i egr [Bot] kind of buckthorn Rhamnus fallax
verr kulfini [Bot] Italian alder Alnus cordata
verr i zi [Bot] European black alder Alnus glutinosa

* ve'rr nf [Reg] = vri'm