< previous next >

* veshtr|a'k adj attentive, observant

vesht|u'k adj = veshu'k

ve'sh|t|ull nf 1 (Bot) mistletoe (Viscum) 2 (Bot) = veshtulla'ke 3 [Fig] parasite, freeloader
veshtulla e bardhë [Bot] the European mistletoe, white mistletoe Viscum album