< previous next >

vet|shum|z|i'm nm (Biol) inbreeding; self-fertilization, autogamy

vett|i'm
II nf lightning, lightning bolt, flash of lightning
III adj 1 [Fig] lightning-quick, fast as lightning 2 sparkling-bright; sparkling-clean

vett|i'm|shm adj (i) = vetti'mt