< previous next >

vėng|o'sh adj, n = vėngėro'sh

'ng|thi adv moving sidewise

'n|ie nf ger < vė'·, vi'·het