< previous next >

vėshti'rė
adj (i) 1 difficult 2 [Fig] disgusting, loathsome
II§ nn (tė) disgust, loathing
III§ adv 1 with difficulty 2 it is hard, it would be hard; hardly, hardly ever

vėshtir|ėsi' nf 1 difficulty; hardship 2 impediment; handicap

vėshtir|ės|i'm nm ger 1 < vėshtirėso'·n, vėsh-tirė-so'·het 2 = vėshtirėsi'