< previous next >

vgje(r) nm (np ~nj) [Bot] 1 Austrian pine (Pinus nigra Arn.) 2 Italian stone pine, umbrella pine (Pinus pinea)

vgjer|i'sht nf pine forest

vgje'sht
III nf = vgjeri'sht
IV adj (i) made of pine