< previous next >

vjersh|to'r n = vjershta'r

* vjersh|o'r = vjershta'r

vjerr vt = varr