< previous next >

* vjersh|o'r = vjershta'r

vjerr vt = varr

* vjerr|c nm = va'rse