< previous next >

vjesht|ara'k adj autumnal

vje'shtė nf autumn
vjeshta e dytė October
Vjeshtė e lugė "Autumn and spoon." Summer is about over and it's time for hot food.
vjeshta e mesme [Old] October
vjeshta e parė September
vjeshta e tretė November

vjesht|o'·n vi to spend autumn (somewhere)