< previous next >

vu'a|jt| stem for pdef, opt, adm, part < vu'an

vu'a|jt|je nf ger 1 < vu'an, vu'het 2 suffering, pain

vu'a|jt|ur
III part < vu'an
IV adj (i) 1 long-suffering, suffering 2 experienced, toughened by experience: seasoned