< previous next >

Zagori' nf mountainous ethnographic region of southern Albania

Zagori' nf mountainous region north of Gjirokastra in the south of Albania

zagor|i't
III§ adj of or pertaining to Zagoria
IV§ nm native of Zagoria